Smerníky

Pamäť

Pamäť počítača je ako pole v ktorom su za sebou uložené bajty, ako elementárne pamäťové miesta. Každé z nich ma svoju jednoznačnú adresu.

Smerník

Smerník je premmenná, ktorá si pamätá adresu v pamäti.

Deklarácia:

Pascal:
 var pi:^integer;
 var pi,pj:^integer;

C:
 int *pi;
 int *pi, *pj, pk;  // pozor pk, nieje smerník ale premenná typu int
 
 //pomocou definicie typu smerník
 typedef *p_int;
 p_int pi, pj, pk; // pi, pj, pk sú smerníky

Operátory:

* - dereferenčný
& - referenčný
Pomocou operátora * môžeme získať hodnotu z adresy, na ktorú nám ukazuje smerník (napr. i=*pi).
Pomocou operátora & môžeme zasa získať adresu premennej, v ktorej je uložená nejaká hodnota (napr. pi=&i).

Pozor! Všimnime si!

 int i, *pi = &i;
čo je definícia pi a jeho súčasná inicializácia adresou premmennej i
 int i, *pi;
 pi=&i;
čo je priraďovací príkaz, ktorý priradí adresu premennej i do smerníka pi

Pozor na príkazy!

 
 *(pi + 1) = 5  // prepisujeme pamäťové miesto nasledujúce za miestom kde ukazuje smerník 
V tomto prípade sa do smerníka uloží pamäťové miesto nasledujúce za pamäťovým miestom uloženým v smerníku, a na toto miesto sa zapise hodnota 5. Hrozí nebezpečenstvo prepísania nejakých doležitých dát v pamäti.
 
 int *pi;
 *pi = 1; //prepisujeme náhodné miesto v pamäti 
Skúsme si !
 int i[2], *pi, j, k;

 i[0] = 1;
 i[1] = 2;

 pi = &i[0]; // ulozi do pi adresu prveho prvku pola

 j = *pi++;
 k = *pi;
Otázky:
Aké hodnoty budú obsahovať premmenné j, k na konci tohoto programu ?

Hinty:
* má vyššiu prioritu ako +
* má rovnakú prioritu ako ++

Použitie Sizeof :
 Sizeof + premenná - veľkosť premennej v Bajtoch
 Sizeof + (typ)   - zistí, koľko Bajtov by zaberala v pamäti premenná uvedeného typu

Netypové vs typové smerníky:

 void *adr;
 int *pi, i;
 
 adr = &i;
 pi = adr;  // <- tu nám kompilátor zahlási chybu
Totiž nemôžeme priradiť hodnotu netypového smerníka typovému. Netypový smerník musíme najprv pretypovať.
 pi = (int*)adr;

Smerník ako parameter funkcie!

Ako používame smerník ako parameter funkcie a ako potom takú funkciu voláme si ukážeme na príklade. Spravme si funkciu na increment premennej typu integer podobnu ako je v pascale funkcia inc.
 void inc( int *p){
  *p++;
 };
 //-----volanie v programe-----//
 int i=5;
 inc(&i);
 // i == 5
Ako sme si určite všimli, toto nám fungovať nebude. Ako sme už spomínali, operátor * ma rovnakú prioritu ako operátor ++ a teda sa len smerník, ktorý ukazoval na i posunie na dalšiu adresu. Premenná i sa teda nemení.
Spravme si teraz takú, ktorá bude fungovať.
 void inc( int *p){
  (*p)++;
 };
 //-----volanie v programe -----//
 int i=5;
 inc(&i);
 // i == 6
V tomto prípade sme určili precedenciu operátorov.

DÚ:

Spravte funkciu void vymen( int *px, int *py), ktorá vymení hodnoty premmenných pomocou smerníkov.